card

Энэхүү сайтын мэдээлэл нь үнэн биш бөгөөд аливаа байгууллага, хувь хүнийн мэдээлэлд халдах зорилгогүй зөвхөн Монголын компаниудын өнөөгийн ерөнхий байдлыг дэлхийн алдартай брэндийн жишээнд дээр үзүүлсэн тайлбар сайт болно.